KVKK Hakkında

Değerli  Paydaşlarımız,           


Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi gereğince yapılmaktadır. ESGAZ A.Ş.' den doğal gaz hizmeti almak için Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, risk izleme, istihbarat, Şirketimizin potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile doğal gaz faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara ve hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde diğer kişi/kurum ve kuruluşlara, Şirketimiz sözleşmeli Avukatlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz üzerinden yapılmış olan başvurular, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, SMS kanalları, tüm mobil uygulamalarımız, PTT, Bankalar vb. gibi yöntemler ile Şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.


HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11 inci Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız, Şirketimizin mevzuattan ve iş bu formdan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

 

 

ESGAZ DOĞALGAZ A.Ş. KAMERA İZLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN VERİ KORUMA BİLDİRİMİ

 

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu bildirimde, ESGAZ A.Ş.’ nin kamera izleme faaliyetine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine dayanılmaktadır.

ESGAZ A.Ş. tarafından yapılan kamera izleme faaliyetleri, Anayasa, KVK Kanunu’ na ve ilgili diğer mevzuatlara uygun bir biçimde yürütülmektedir.

2. UYGULAMA

2.1. İzleme Faaliyetinin Yürütüldüğü Bölgeler

ESGAZ A.Ş. Genel Müdürlük Binası (gerekli görülen alanlar), Abone Merkezleri ve Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlarında kamera izleme faaliyeti gerçekleştirmektedir. Kamera izleme faaliyeti şirketimizde güvenliğin sağlanması için kurulmuş olup güvenlik amacıyla sınırlıdır. Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir. Kişinin mahremiyetini aşan alanlarda ( tuvaletler vb.) kamera izleme faaliyeti yapılmamaktadır. Kamera kayıtlarına sadece yetkilendirilmiş kişilerin bilgisayarları aracılığı ile erişilebilmekte ve görüntülenebilmektedir. Kamera kayıtları cihaz üzerinde muhafaza edilmektedir.

 2.2. Kamera İzleme Faaliyetinin Amacı

Kamera izleme sistemi, kamera ile gözetleme ve kayıt faaliyetlerinin bütünü olup sadece görsel kayıt yapılmaktadır. Şirket kameralarının tamamı haftanın 7 günü 24 saat kayıt halindedir. Kamera kullanılarak izleme yapılması, şirketin güvenlik politikasının bir parçasıdır. Şirket, bu sistemi yalnızca gerekli gördüğü alanların güvenliğinin sağlanması, bu alanlara yapılan girişlerin kontrolünü sağlama amacıyla yürütmektedir.

2.3. Kamera Kayıtlarının Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, kamera izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler almaktadır.

2.4. Kamera Kayıtlarına Erişim ve Kayıtların Aktarılması

Dijital ortamda kaydedilen ve 1 ay muhafaza edilen kayıtlara, belirlenmiş şirket çalışanının erişim yetkisi bulunmaktadır. Kayıtlara erişim yetkisi olan sınırlı sayıda çalışan “Gizlilik Sözleşmesi” ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

2.5. Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Şirket tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu bildirimde belirtilen amaçlarla, misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak gelen kişilerin isim ve soy isimleri bilgileri elde edilirken söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca güvenlik amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda kaydedilmektedir.

2.6. Misafir Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtlar

Şirket binalarına gelen misafirlerin talep ettikleri takdirde internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda erişimlerine ilişkin log kayıtları ilgili mevzuata göre alınmaktadır. Bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya şirket içerisinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda yetkilendirilmiş çalışanının erişim yetkisi bulunmakta olup yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkisi olan kişilerle paylaşılmaktadır. Kayıtlara erişim yetkisi olan sınırlı sayıda kişi ile “Gizlilik Sözleşmesi” ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

2.7. Kamera Kayıtlarının Muhafaza Süresi ve Sonrasında İmha Şekli

Şirket tarafından kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları 1 ay saklanmaktadır. Saklama süresi dolan kamera kayıtları üzerine yeni dönem kayıtları otomatik olarak işlenmektedir.

2.8. Kamera İzleme Faaliyetinden Kamunun Bilgilendirilmesi

Şirketin kamera ile izleme faaliyeti, bu bildirim metni ile www.esgaz.com.tr web sayfasının Duyurular kısmında yayımlanmaktadır. Ayrıca şirketin kamera izleme faaliyeti gerçekleştirdiği bina girişlerinde, kamera izleme faaliyeti gerçekleştirdiği hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

2.9. Kamera Kaydında Yer Alan Kişilerin Hakları

Her bir ilgili kişi,

. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. Mevzuata uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. Kişisel verilerinin analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişiler yukarıda sıralanmış olan haklarına ilişkin taleplerini info@esgaz.com.tr adresine e-posta ile iletebilir. Şirket iletilen taleplere en geç 15 gün içerisinde dönüş yapacaktır. Şirket, ilgili kişi hakkında cezai veya disiplin soruşturması yürütülmesi gibi durumlarda, ilgili kişinin talebini yerine getiremeyebileceğini beyan eder. Ayrıca ilgili kişinin talebinin yerine getirilmesi diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali taşıyorsa, talep belirli sınırlamalara tabi tutularak yerine getirilecektir.


Saygılarımızla,


ESGAZ ESKİŞEHİR ŞEHİR İÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİC. VE TAAH. A.Ş