Kurul Kararları

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

KURUL KARARI

  

Karar No: 7559                                                                                                                                  Karar Tarihi: 21/12/2017

 

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasasında 2018 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

 

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca 2018 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin alacağı hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

  1. Yapım ve Hizmet Sertifikası:

 

(1) Sertifika alma bedeli                      :  5.250.- (beşbinikiyüzelli) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli                      :  1.750.- (binyediyüzelli) TL.

(3) Sertifika vize bedeli                       :     900.- (dokuzyüz) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli               :  Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli      :    360.- (üçyüzaltmış) TL.

 

b) İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası:

 

 

 

Kuruma ödenecek bedel

Sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı hizmet bedeli

(1) Sertifika alma bedeli :

0 (sıfır) TL

1.700.-(binyediyüz) TL.

(2) Sertifika tadil bedeli :

0 (sıfır) TL

500.-(beşyüz) TL.

(3) Sertifika vize bedeli :

0 (sıfır) TL

200.-(ikiyüz) TL.

(4) Sertifika yenileme bedeli :

0 (sıfır) TL

Sertifika alma bedeli.

(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli :

0 (sıfır) TL

200.-(ikiyüz) TL.

 

        Madde 2- Bu karar 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

        Madde 3- Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

     

 

 

 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KURUL KARARI

  

Karar No: 7577                                                                                                                                  Karar Tarihi: 21/12/2017

 

       Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/12/2017 tarihli toplantısında; 2018 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar”da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

 

       karar verilmiştir.

 

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2018 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

 

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Abone Bağlantı Bedeli (TL)

514

İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2)

424

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL)

424

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL)

2,6

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet)

406

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut)

364

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS)

364

Güvence Bedeli Ocak (TL)

21

Güvence Bedeli Şofben (TL)

42

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL)

200

Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL)

20

Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL)

169

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

 

SAYAÇ TİPİ

 

G4, G6 (TL/Adet)

34

G10, G16, G25 (TL/Adet)

63

G40, G65, G100 (TL/Adet)

127

G160, G250, G400 (TL/Adet)

192

G400’den büyük (TL/Adet)

259

Kolon Hattı (TL/Proje)

34

 

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

 

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

 

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.